Έργο
Ο κύριος σκοπός του έργου EMBRACE είναι να προωθήσει την Εταιρική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ και να βελτιώσει τις ικανότητες των σπουδαστών, την απασχολησιμότητα και την στάση τους συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που έχουν να κάνουν με την κοινωνική αλλαγή εντός των επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.
m

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

ERASMUS + KA2 Knowledge Alliances

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία που βασίζεται στη γνώση απαιτεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των θεμάτων της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής ισότητας και της συμμετοχής της κοινωνίας στις διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία λύσεων ανταποκρινόμενων στις κοινωνικές ανάγκες. Τέτοιες φιλοδοξίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν υπάρχει ανοικτή συνεργασία, δέσμευση για συνεργασία μεταξύ της τετραπλής έλικας των φορέων σε οποιαδήποτε δεδομένη κοινωνία. Ο θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη μιας τέτοιας συνεκτικής, συνεργατικής, κοινωνικά συνειδητής επιχειρηματικής κοινωνίας είναι: Η εκπαίδευση. Για να διευκολυνθεί και να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι, υπάρχουν τρεις διαστάσεις στο Ευρωπαϊκό έργο «Πρόγραμμα σπουδών Εταιρικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EMBRACE)», που έχει ως αποτέλεσμα το EMBRACEedulab.

Η πρώτη διάσταση

Ένα ευνοϊκό κλίμα για την κοινωνική οικονομία

Η πρώτη διάσταση είναι να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ένα ευνοϊκό κλίμα για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προσδιορισμού δράσεων για την αύξηση της προβολής της ανάγκης για εταιρική κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη μιας κοινωνικά ευαισθητοποιημένης επιχειρηματικής κοινωνίας στις περιφέρειες Αυτή η ενημέρωση θα επιτευχθεί μέσω της πρόσβασης του εταιρικού σχήματος σε έναν μοναδικό μηχανισμό ανίχνευσης του ορίζοντα που θα εντοπίσει τις διαταραγμένες τεχνολογικές και κοινωνικές τάσεις.

m
m

Η δεύτερη διάσταση

Ο συν-σχεδιασμός, συν-δημιουργία, συν-ανάπτυξη και συν-υλοποίηση

Η δεύτερη διάσταση είναι ο συν-σχεδιασμός, η συνδημιουργία, η συν-ανάπτυξη και η συν-υλοποίηση ενός καινοτόμου, διεπιστημονικού ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών για την εταιρική κοινωνική επιχειρηματικότητα (ECSEC) που θα ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ σε όλους τους κλάδους. Οι απόφοιτοι  ενός τέτοιου προγράμματος σπουδών θα έχουν μια σφαιρική γνώση και θα είναι ικανοί να συμβάλουν άμεσα στην ενδοεπιχειρησιακή και κοινωνική υπευθυνότητα των εργοδοτών τους.

Η τρίτη διάσταση

Βιώσιμο περιβάλλον που διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ΑΕΙ και επιχειρήσεων

Η τρίτη διάσταση είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος που διευκολύνει την ανταλλαγή, τη ροή και τη συνύπαρξη γνώσεων μεταξύ ΙΤΕ και επιχειρήσεων. με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που αφορούν την κοινωνική αλλαγή τόσο εντός όσο και εκτός των οργανισμών.

m
Μαζί, αυτές οι διαστάσεις δημιουργούν ένα σχήμα διεπιστημονικής μάθησης και εφαρμογής σε όλα τα ΑΕΙ που μπορούν να μεταφερθούν σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές κοινότητες - το EMBRACEedulab. Ως εκ τούτου, το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος EMBRACE είναι το πολυ-επιστημονικό EMBRACEedulab - ένα σύνολο δοκιμασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθοδολογιών και μεθόδων συνεργασίας των ενδιαφερομένων μερών για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της επιχειρηματικής επιχειρηματικότητας στις περιφέρειες.
Σκοπός και στόχοι του Έργου
Ο κύριος σκοπός του έργου EMBRACE είναι να προωθήσει την Εταιρική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ και να βελτιώσει τις ικανότητες των σπουδαστών, την απασχολησιμότητα και την στάση τους συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που έχουν να κάνουν με την κοινωνική αλλαγή εντός των επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

SO 1.

Προώθηση των κοινωνικών (ενδο)επιχειρησιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες διευκολύνουν την εισαγωγή οικοσυστήματος κοινωνικής καινοτομίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

SO 2.

. Δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για την προώθηση της κοινωνικής (ενδο)επιχειρησιακής νοοτροπίας μεταξύ των εμπλεκομένων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (φοιτητές, ερευνητές, απόφοιτοι και καθηγητές)

SO 3.

Συμμετοχή των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην εκπαίδευση ως φορέων παροχής πρακτικών και διδαγμάτων σε θέματα εταιρικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

SO 4.

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιχειρήσεων καθιερώνοντας μια αειφόρο συνεργασία με στόχο τον εντοπισμό των κοινών αναγκών και, μέσω μιας αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων, την από κοινού ανάπτυξη συνεργασίας για την εξεύρεση λύσεων σε αυτές τις ανάγκες που υιοθετούν μια κοινωνική προσέγγιση.

SO 5.

Αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσω καινοτόμων μεθόδων μάθησης που προωθούν τη συνεχή και στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

SO 6.

Εισαγωγή ενός διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών εταιρικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μάθησης σε όλους τους τομείς των ΑΕΙ/ΤΕΙ

SO 7.

Δημιουργία χώρου συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής (ενδο)επιχειρηματικότητας μεταξύ ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιχειρήσεων που έχει να κάνει με την αειφόρο κοινωνικοοικονομική και πράσινη ανάπτυξη.

Τέλος, το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων επιχειρησιακών στόχων:

OO 1.

Ανάλυση της παράδοσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της Εταιρικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, προκειμένου να προσδιοριστούν τα κενά και τα εμπόδια.

OO 2.

Αξιολόγηση των διαδικασιών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις επιχειρήσεις, εντοπίζοντας σχετικές περιπτώσεις και ορθές πρακτικές χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό μηχανισμό σάρωσης ορίζοντα που συγκεντρώνει και εξομοιώνει χιλιάδες σχετικά έγγραφα.

OO 3.

Καθορισμός πλαισίου βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

OO 4.

Ενσωμάτωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την Εταιρική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε ένα διεπιστημονικό, οριζόντιο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

OO 5.

Δημιουργία ενός συνεργατικού και ανοικτού χώρου μάθησης/εργασίας για την προώθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων της Εταιρικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο των δράσεων και στόχων της Συμμαχίας Γνώσης, το πρόγραμμα EMBRACE έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Ενίσχυση της καινοτομίας

Ενίσχυση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον: Το έργο EMBRACE μέσω της κοινοπραξίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει από κοινού ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην Εταιρική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - το ECSEC

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων: το ECSEC θα εφαρμοστεί σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους (και πέραν αυτών), με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών, της δημιουργικότητας και νέων επαγγελματικών διαδρομών.

Τόνωση της συν-δημιουργίας

Ενθάρρυνση της δημιουργίας, ροής και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων: η εταιρική σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και επιχείρησεων στο πλαίσιο του έργου EMBRACE θα συνεργαστεί ενεργά σε όλες τις προκαθορισμένες δράσεις του έργου, διευκολύνοντας τη μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων.

Ενεργοποίηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Να δοθεί η δυνατότητα στα ΑΕΙ/ΤΕΙ να παράγουν περισσότερους πτυχιούχους με οριζόντιες γνώσεις και έτοιμους να εργασθούν ικανούς να συμβάλλουν άμεσα στην ενδοεπιχειρησιακή και κοινωνική επευθυνότητα των εργοδοτών τους.

Δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος

Διευκόλυνση της δημιουργίας ενός βιώσιμου περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανταλλαγή, τη ροή και τη συνύπαρξη γνώσεων μεταξύ ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιχειρήσεων. με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που αφορούν την κοινωνική αλλαγή τόσο εντός όσο και εκτός των οργανισμών.
Εταίροι
Η κοινοπραξία έργου EMRACE αποτελείται από 10 Ευρωπαίους Εταίρους