Projektas
EMBRACE projekto tikslas – Skatinti įmonių socialinio verslumo gebėjimų integravimą aukštojo mokslo institucijų studijų programose siekiant ugdyti studentų kompetencijas, didinti įsidarbinimo galimybes ir formuoti nuostatas kuriant naujas verslo galimybes, atsižvelgiant į socialinius pokyčius organizacijose ir skatinant organizacijų bendradarbiavimą. Projektas sukurtas siekiant toliau išvardintų, konkrečių tikslų
m

Įmonių socialinio verslumo ugdymo programa

ERASMUS+ KA2 Žinių aliancai

Šiandienos žiniomis grindžiama pasaulinė ekonomika reikalauja daugiau dėmesio skirti socialinės įtraukties, socialinės lygybės problemoms ir visuomenės įtraukimui į tyrimų ir inovacijų procesus, kad būtų sukurti sprendimai, tenkinantys visuomenės poreikius. Tokie siekiai gali būti realizuoti tik tuo atveju, jei bet kurioje visuomenėje vyks bendradarbiavimas pagrysts aktyviu keturių skirtingų veikėjų grupių principu (quadruple helix). Tokios įtraukiančios, bendradarbiaujančios ir socialiai sąmoningos verslininkystės visuomenėje plėtros pagrindas yra: švietimas. Norint palengvinti ir įgyvendinti šiuos tikslus, vykdomas Europos įmonių socialinio verslumo ugdymo programos (EMBRACE) projektas, kurio rezultatas – EMBRACEedulab virtuali laboratorija.

Pirmasis aspektas

Palankus socialinei ekonomikai klimatas

Pirmasis aspektas yra Socialinio Verslo Iniciatyvų aplinkoje sukurti palankias sąlygas suinteresuotiesiems socialinės ekonomikos subjektams, kad jie žinotų apie veiksmų, didinnių socialinio verslumo ir socialinės atsakomybės visuomenei plėtros naudą ir poreikį. Šios veiklos bus plėtojamosvykdant tyrimus ir komunikuojant regionuose vykdan socaliniio verslumo ir atsakomybės žinomum ir suvokimo tyrimus.

m
m

Antrasis aspektas

Bendras projektavimas, bendras kūrimas, bendras vystymas ir įgyvendinimas

Antrasis aspektas yra novatoriškos, daugiadisciplinės Europos įmonių socialinio verslumo ugdymo programos (ECSEC), kuri turi būti įtraukta į visų aukštųjų mokyklų švietimo programas, bendras projektavimas, kūrimas ir įgyvendinimas. Tokios programos rezultatas bus paruošti socialinės atsakomybės ir verslumo gebėjimus turintys absolventai, galintys nedelsiant prisidėti prie naujųjų verslo poreikių tenkinimo.

Trečiasis aspektas

Sustainable environment that facilitates the exchange of knowledge between HEIs and enterprises

Trečiasis aspektas – yra tvarios aplinkos, palengvinančios bendrą, aukštųjų mokyklų ir įmonių, žinių kūrimą, jų perdavimą ir apsikeitimą šiomis žiniomis, sukūrimas. Taip atsirastų naujos verslo galimybes, susijusios su socialiniais pokyčiais tiek organizacijose, tiek jų išorėje.

m
Kartu šios dimensijos sukuria horizontalių įgūdžių mokymosi ir taikymo visose aukštojo mokslo įstaigose schemą, kurią galima perduoti pramonei ir verslo bendruomenei - „EMBRACEedulab“. Taigi EMBRACE projekto palikimas yra daugialypė EMBRACEedulab laboratorija – apjungiati išbandytų ir patikrintų švietimo programų ir suinteresuotųjų šalių įtraukiojo bendradarbiavimo metodikas ir modelius, skirta palengvinti socialinio įmonių verslumo plėtojimą regionuose.
Projekto Tikslas
Skatinti įmonių socialinio verslumo gebėjimų integravimą aukštojo mokslo institucijų studijų programose siekiant ugdyti studentų kompetencijas, didinti įsidarbinimo galimybes ir formuoti nuostatas kuriant naujas verslo galimybes, atsižvelgiant į socialinius pokyčius organizacijose ir skatinant organizacijų bendradarbiavimą. Projektas sukurtas siekiant toliau išvardintų, konkrečių tikslų:

SO 1.

Skatinti socialines (vidines) verslumo kompetencijas ir įgūdžius, palengvinančius socialinių inovacijų ekosistemos diegimą aukštosiose mokyklose

SO 2.

Sukurti tvarią aplinką, skatinančią socialinės (vidinės) verslininkystės mąstyseną tarp aukštojo mokslo dalyvių (studentų, tyrėjų, absolventų ir dėstytojų)

SO 3.

Įtraukite verslą ir verslininkus į švietimą, kaip praktinio mokymo apie korporatyvinį socialinį verslumą atvejus teikėjus

SO 4.

Skatinti aukštųjų mokyklų ir įmonių ryšius, užmezgant tvarų bendradarbiavimą, kurio tikslas - nustatyti bendrus poreikius ir, abipusio žinių mainų vystymo pagalba, bendradarbiavimo sprendimus šių poreikių srityje, apimant socialinį požiūrį

SO 5.

Spręsti socialinius iššūkius pasitelkiant inovatyvius mokymosi metodus, kurie skatina nuolatinį ir glaudų įmonių ir švietimo institucijų bendradarbiavimą

SO 6.

Įdiegti daugiadisciplininę korporatyvinio socialinio verslumo ugdymo programą, kad būtų įtrauktas verslumo ugdymas visose aukštojo mokslo srityse

SO 7.

Sukurti bendradarbiavimo erdvę, kad plėtoti socialinio (vidinė) verslumo veiklas tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių, siekiant tvarios socio - ekonominės bei ekologiškos plėtros.

Galiausiai projektu siekiama įgyvendinti šiuos veiklos tikslus

OO 1.

Išanalizuoti aukštojo mokslo įstaigų bendro socialinio verslumo įgūdžius ir kompetencijas, kad būtų apibrėžtos spragos ir kliūtys

OO 2.

Įvertinti korporatyvinio socialinio verslumo procesus, procedūras ir praktiką įmonėse, identifikuojant svarbius atvejus ir gerąją patirtį

OO 3.

Apibrėžti bendrųjų gebėjimų ir įgūdžių sistemą plėtojant ir įtraukiant korporatyvinį socialinį verslumą

OO 4.

Integruoti įmonių socialinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius į daugiadalykę, horizontalią aukštojo mokslo programą

OO 5.

Sukurti atvirą bendradarbiavimo - mokymosi (darbo) erdvę, skatinančią įmonių socialinio verslumo kompetencijų plėtrą, įtraukiant įmones ir aukštojo mokslo institucijas.

Žinių aljanso veiksmų ir tikslų programoje, EMBRACE projektas skirtas šioms veikloms plėtoti

Naujovių skatinimas

Naujovių skatinimas aukštajame moksle, versle ir platesnėje socialinėje bei ekonominėje aplinkoje: EMBRACE projektas, per universiteto ir verslo konsorciumą, kartu sukurs ir įgyvendins naują Europos Korporatyvinio socilinio verlumo mokymo programą - ECSEC

Verslumo plėtra

Verslumo mąstymo ir įgūdžių tobulinimas: ECSEC bus taikoma visose aukštojo mokslo programose šalyse partnerėse (ir už jos ribų), siekiant padidinti absolventų įsidarbinimo galimybes, kūrybiškumą ir naujas profesines kryptis.

Bendros kūrybos skatinimas

Aukštojo mokslo ir verslo bendro žinių kūrimo, perdavimo ir mainų skatinimas: EMBRACE universiteto ir verslo partnerystė aktyviai bendradarbiaus įgyvendinant visas iš anksto parengtas projekto veiklas ir užduotis, palengvindama žinių perdavimą ir mainus.

Aukštojo mokslo institutų įgalinimas

Didinti aukštojo mokslo įstaigų pajėgumą rengti absolventus, galinčius nedelsiant prisidėti prie versslo vidinio verslumo ir socialinės atsakomybės.

Tvarios aplinkos sukūrimas

Sudaryti palankesnes sąlygas sukurti tvarią aplinką, skatinančią aukštųjų mokyklų ir įmonių bendrą žinių kūrimą, mainus ir perdavimą taip sukuriant naujas verslo galimybes, susijusias su socialiniais pokyčiais tiek organizacijose, tiek išorėje.
Partneriai
EMBRACE projektą vykdo 10 partnerių