The project
The EMBRACE project is to promote CSE in HEI educational programmes and improve students’ competences, employability and attitudes contributing to the creation of new business opportunities dealing with social change inside companies as well as promoting collaboration among companies.
m

Corporate Social Entrepreneurship Curriculum

ERASMUS + KA2 Kennisallianties

De kennisgedreven wereldeconomie vergt grotere nadruk op de aandacht voor problemen van sociale inclusiviteit, sociale gelijkheid en het betrekken van de maatschappij in onderzoek en innovatieprocessen die oplossingen genereren als reactie op maatschappelijke behoeftes. Dusdanige ambities kunnen alleen worden bereikt als er een open samenwerkingsverband is tussen de quadrupel-helix van actoren in een bepaalde samenleving. De hoeksteen van het ontwikkelen van zo’n inclusieve, samenwerkende, sociaal bewuste ondernemersmaatschappij: onderwijs. Om deze doelen te faciliteren en om ze waar te maken zijn er drie dimensies van het European Corporate Social Entrepreneurship Curriculum (EMBRACE) -project, resulterend in EMBRACEedulab.

 

De eerste dimensie

Is het creëren van een gunstig klimaat voor sociaal economische

De eerste dimensie, binnen het framework van het sociaal bedrijfsinitiatief, is het creëren van een gunstig klimaat voor sociaal economische stakeholders om zich bewust te zijn van het belang van het identificeren van acties om zichtbaarheid te vergroten van het belang van Corporate Social Entrepreneurship en het ontwikkelen van een groter sociaal bewuste ondernemersmaatschappij in de regio’s. Het vergroten van bewustzijn zal bereikt worden door de toegang van het consortium tot een uniek horizonscanmechanisme dat ontwrichtende technologische maatschappelijke trends identificeert.

m
m

 De tweede dimensie

het co-ontwerp, de co-creatie, co-ontwikkeling

De tweede dimensie is het co-ontwerp, de co-creatie, co-ontwikkeling en co-implementatie van een innovatief, multidisciplinair European Corporate Social Entrepreneurship Curriculum (ECSEC) dat in alle onderwijsprogramma’s in HEI-onderwijsprogramma’s moet worden opgenomen. De output van zo’n curriculum zal meer afgeronde, inzetbare afgestudeerden zijn die onmiddellijk kunnen bijdragen aan de entrepreneuriale en sociale verantwoordelijkheden van hun werkgevers.

De derde dimensie

Duurzame omgeving die de uitwisseling, stroom en co-creatie van kennis

De derde dimensie is het creëren van een duurzame omgeving die de uitwisseling, stroom en co-creatie van kennis tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen mogelijk maakt; resulteren in het creëren van nieuwe zakelijke kansen die te maken hebben met sociale verandering zowel binnen als buiten organisaties.

m
Samen genereren deze dimensies een schema van leren en toepassen van transversale vaardigheden in HEI’s die overdraagbaar zijn naar de industrie en het bedrijfsleven - de EMBRACEedulab. De erfenis van het EMBRACE-project is daarom het multidisciplinaire EMBRACEedulab - een reeks beproefde onderwijsprogramma’s en methodologieen en methoden voor samenwerking tussen belanghebbenden om de inbedding van sociaal ondernemerschap in de regio’s te faciliteren.
Projectdoelen en doelstellingen
Het belangrijkste doel van het EMBRACE-project is om een CSE in HEI-onderwijsprogramma’s te promoten en de competenties, inzetbaarheid en attitudes van studenten te verbeteren, wat bijdraagt tot het creëren van nieuwe zakelijke kansen die te maken hebben met sociale verandering binnen bedrijven en het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven. Het project is ontworpen om de volgende specifieke doelstellingen te bereiken

SO 1.

Bevordering van sociale (intra)ondernemerscompetenties en -vaardigheden die de introductie van een sociaal innovatie-ecosysteem in instellingen voor hoger onderwijs faciliteren

SO 2.

Een duurzame omgeving creëren om de sociale (intra)ondernemersmentaliteit bij actoren in het hoger onderwijs (studenten, onderzoekers, afgestudeerden en docenten) te bevorderen

SO 3.

Bedrijven en ondernemers bij het onderwijs betrekken als leveranciers van praktijk en lessen over zaken op het gebied van sociaal ondernemerschap

SO 4.

Verbindingen tot stand brengen tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen die een duurzame samenwerking tot stand brengen die gericht is op het identificeren van gemeenschappelijke behoeften en, door wederzijdse kennisuitwisseling, gezamenlijke ontwikkeling van samenwerkingsoplossingen voor deze behoeften die een sociale benadering omarmen

SO 5.

Sociale uitdagingen aanpakken door middel van innovatieve leermethoden die de continue en nauwe samenwerking tussen ondernemingen en onderwijsinstellingen bevorderen

SO 6.

Een multidisciplinair curriculum voor Corporative Social Entrepreneurship introduceren om ondernemend leren te stimuleren in alle HEI-disciplines

SO 7.

Bouw een ruimte voor samenwerking om sociale (intra)ondernemersactiviteiten tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen te ontwikkelen om duurzame sociaal-economische en groene ontwikkeling aan te pakken.

Ten slotte beoogt het project de volgende operationele doelstellingen te bereiken

OO 1.

Analyseer de levering van Corporative Social Entrepreneurship-vaardigheden en -competenties in HEIs om de gaps en obstakels te definiëren

OO 2.

Evalueer de Corporative Social Entrepreneurship-processen, -procedures en -praktijken in ondernemingen, identificeer relevante gevallen en good practices met behulp van een uniek horizonscanmechanisme dat duizenden relevante documenten verzamelt en samenvoegt

OO 3.

Een raamwerk definiëren van key competences en vaardigheden voor het ontwikkelen en verankeren van Corporative Social Entrepreneurship

OO 4.

Competenties en vaardigheden voor Corporative Social Entrepreneurship integreren in een multidisciplinair, transversaal curriculum van het hoger onderwijs

OO 5.

Een samenwerkings-, coöperatief en open leer- / werkgebied opbouwen om de ontwikkeling van competenties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, waarbij bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs zijn betrokken.

In het kader van acties en doelstellingen van kennisallianties is het het EMBRACE-project ontworpen om de volgende activiteiten te ondersteunen

Innovatie stimuleren

Innovatie stimuleren in het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en in de bredere sociaal-economische omgeving: het EMBRACE-project zal via zijn samenwerkingsverband tussen universiteiten en bedrijven een nieuw Europees curriculum over CSE - het ECSEC - ontwerpen, mede ontwikkelen en mede implementeren.

Het ontwikkelen

Het ontwikkelen van een mentaliteit en de vaardigheden op het gebied van ondernemerschap: de ECSEC zal worden toegepast in alle programma’s voor hoger onderwijs in partnerlanden (en daarbuiten), met als doel de inzetbaarheid, creativiteit en nieuwe professionele paden van afgestudeerden te vergroten.

Stimuleren van de co-creatie

Stimuleren van de co-creatie, stroom en uitwisseling van kennis tussen hoger onderwijs en ondernemingen: het EMBRACE universitair-zakelijk partnerschap zal actief samenwerken in alle vooraf ontworpen projectactiviteiten en -taken, waardoor de overdracht en uitwisseling van kennis wordt gefaciliteerd.

HEIs in staat

HEIs in staat stellen meer afgerond, inzetbare afgestudeerden voort te brengen die onmiddellijk kunnen bijdragen aan intrapreneuriale en sociale verantwoordelijkheden van hun werkgevers.

De totstandbrenging van een duurzame omgeving faciliteren die uitwisseling,

De totstandbrenging van een duurzame omgeving faciliteren die uitwisseling, stroom en co-creatie van kennis tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen bevordert; resulterend in het creëren van nieuwe zakelijke kansen die te maken hebben met sociale verandering zowel binnen als buiten organisaties.
Our Partners
Het EMBRACE project consortium bestaat uit tien Europese partners